Dieta zagraniczna i krajowa

Osoba zatrudniona w firmie, której obowiązkiem jest wyjazd w delegację może ubiegać się o dietę z tego tytułu. Ma tutaj znaczenie czas trwania takiego wyjazdu oraz w przypadku wyjazdu za granicę – od państwa, do którego się udajemy.

Podróż służbowa

Mianem podróży służbowej określa się sytuację, w której nastąpiło polecenie pracodawcy o wyjeździe, zadanie do wykonania oraz wyjazd poza miejsce, w którym stacjonarnie pracujemy. Podróż krajowa czy zagraniczna w celach służbowych rodzi pewne koszty. Zgodnie z Kodeksem pracy z art. 77.5 pracownikowi, któremu powierzono wyjazd służbowy należy się pokrycie kosztów, związanych z tych wyjazdem.

Co otrzymuje pracownik za delegację?

W rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29.01.2013 roku, dotyczącego należności przysługujących osobie zatrudnionej w państwowej bądź samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu wyjazdu służbowego mówi się o świadczeniach, które przyznawane są pracownikowi w trakcie podróży służbowej. Taki pracownik otrzymuje dietę oraz zwrot kosztów za przejazdy, dojazdy środkami komunikacji, którą się przemieszczał, noclegi oraz inne udokumentowane wydatki określone przez pracodawcę.

Dieta zagraniczna i krajowa

Kto wybiera środek transportu?

Decyzję o wyborze środka transportu, który jest konieczny do odbycia podróży krajowej lub zagranicznej podejmuje pracodawca, w tym rodzaj transportu i jego klasę. Do jego decyzji należy także określenie miejsca, w której rozpoczyna się i kończy podróż krajowa. Tutaj może być określenie miejsca pobytu stałego lub czasowego osoby zatrudnionej.

Zwrot kosztów

Zwrot kosztów za przejazdy udokumentowany jest w formie biletów, faktur, które obejmują cenę biletu rodzaju transportu oraz inne dodatkowe opłaty, również miejscówki, gdzie pracownik ma udzielane ulgi na określony rodzaj transportu. Nie ma znaczenia dlaczego ta ulga przysługuje. Występuje możliwość wykonania przejazdu własnym samochodem osobowym, wystarczy zgoda przełożonego. W przypadku dodatkowych kosztów związanych z przejazdem, po ich udokumentowaniu należy się zwrot poniesionych kosztów.