Makroekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa.

Makrootoczenie przedsiębiorstwa to tak zwane dalsze otoczenie firmy. Jest to przede wszystkim ogół warunków składających się na działania firmy w danym państwie, na które przedsiębiorstwo nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ nie może ich zmienić.

Znaczenie makrootoczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Podczas podejmowania decyzji o powstaniu nowego biznesu, ważna etapem jest wcześniejsze przeanalizowanie kwestii związanych z makrootoczeniem przedsiębiorstwa. Ogólne otoczenie przedsiębiorstwa to zespół czynników zewnętrznych, który ma bardzo ogromny wpływ na działanie firmy. Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie z sprawę z szans i zagrożeń wynikających z działania firmy w określonym kraju i regionie.

Makroekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa.

Jakie elementy wchodzą w skład makrootoczenia przedsiębiorstwa?

Makrootoczenie przedsiębiorstwa to przede wszystkim otoczenie: naturalne, ekonomiczne, prawno-polityczne, demograficzne, społeczne, technologiczne oraz międzynarodowe. Każdy z tych elementów może mieć naprawdę duży wpływ na funkcjonowanie firmy.

W otoczeniu naturalnym przedsiębiorstwa ważnymi aspektami są zwłaszcza: ekologia oraz ilość dostępnych zasobów surowców naturalnych. Otoczenie ekonomiczne to przede wszystkim: ogólna kondycja gospodarki w danym regionie oraz tak zwana siła nabywcza potencjalnych klientów. Demografia to zmiany zachodzące w danej populacji społeczeństwa. Na rozmiar i strukturę zapotrzebowania na dane dobra i usługi duży wpływ mają takie czynniki jak: tradycje kulturowe danych grup społecznych, wykształcenie, styl życia, system wartości czy też migracje ludności. Otoczenie prawno- polityczne oraz międzynarodowe to zbiór regulacji prawnych i międzynarodowych, których przedsiębiorstwo musi przestrzegać, aby działać na danym terenie. Duży wpływ na działalność firmy ma także otoczenie technologiczne, czyli panujący w danym regionie poziom rozwoju technologicznego. Warto pamiętać o tym, że ze względu na bardzo szybki rozwój technologiczny niektóre z tradycyjnych gałęzi przemysłu mogą całkowicie zaniknąć.